Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Utveckling

Industriparken inför framtiden

Perstorp Industripark satsar på expansion inom Industri & Forskning

Vi vill skapa möjligheter och förutsättningar för nyetablering och expansion inom området

Perstorp Industripark har inlämnat ny detaljplan för industriparkens område. Syftet med planen är att skapa en långsiktig beredskap för förändringar och utbyggnader inom Industriparken. Planen skall ge förutsättningar för en fortsatt expansion av den Kemisk Tekniska Industrin. Att anlägga ny industri i anslutning till tidigare etableringar ger möjlighet till samutnyttjande av tidigare gjorda investeringar i området. Framtida företagsetableringar skall underlättas genom att en robust infrastruktur fastläggs och att de övergripande tekniska frågorna samt miljöfrågorna behandlas i detaljplanen. IndustriParken planläggs som ett storindustriområde där bolagen svarar för genomförande, drift och underhåll av vägar, infrastruktursystem och friområden. Naturen inom området utnyttjas som en resurs och områdets profilering som ”Industripark” skall vara styrande för planering och genomförande

Planerad utbyggnad

Teknik och forskningsPark – Norra området

Inom den norra delen av området, där en ny huvudinfart till Perstorp industriPark förläggs, föreslås verksamheter med liten omgivningspåverkan till exempel kontor, teknik- och forskning samt serviceverksamhet av olika slag. Inom denna del eftersträvas en bebyggelsekaraktär av ”hus-i-park” anpassad till den omgivande naturen i området. Byggnaderna förbinds med en smal parkväg för personbilar samt gång- och cykelstigar.

IndustriParken

Söder och väster om befintlig industri planeras utbyggnadsområde för kemisk teknisk verksamhet med en sammanlagd areal av 35ha. Dessa områden avgränsas och avskärmas genom bevarande av skogsridåer med naturmark. Den planerade utbyggnaden av industriParken innebär att den instängslade delen av området kommer uppskattningsvis att öka från 95ha till ca 135ha. Området omges av skogsbevuxen mark varför utbyggnaderna inte kommer att medföra någon påtaglig förändring av landskapsbilden i området.

Uppdaterad den 16 december 2016, kl 8:58

Information